1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Šios paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės paslaugų parduotuvės https://atostogaujam.lt/ (toliau – Pardavėjas) ir atostogaujam.lt kliento (toliau – Pirkėjas) dalis, supažindinanti Jus su el. prekybos sistemos pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatanti Pardavėjo ir Pirkėjo teises bei įsipareigojimus, susijusius su paslaugų pirkimu – pardavimu el. Parduotuvėje, Pirkėjo duomenų apsauga bei tvarka Pirkėjui įsigyjant paslaugas el. parduotuvėje.
  • Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar pakeistą pardavimo tvarką bei sąlygas. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui įsigyjant paslaugas el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
  • Įsigyti paslaugas mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
  • Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e–parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį ir susipažinęs (perskaitęs paspaudžia mygtuką “Aš sutinku su Taisyklėmis“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Tvirtinti“. Sutartis, elektroniniu būdu sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma el. parduotuvėje ir Jums gali būti prieinama elektronine forma.
  • Pirkėjas atlikęs šių veiksmų seką taip pat patvirtina, kad jis patenka į asmenų, turinčių teisę įsigyti paslaugas el. parduotuvėje (Taisyklių 1.3. p.) sąrašą.
 2. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  • Pirkėjas gali pasirinkti ir užsisakyti bet kurią paslaugą iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų paslaugų.
  • Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
  • Pirkėjas el. parduotuvės registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Pirkėjo asmens duomenys ir Pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.
  • Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Pardavėją Kontaktų skiltyje nurodytais kontaktais. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. 
  • Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.
  • Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 1. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  • Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą.
  • Pardavėjas privalo Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti kelionės paketą dėl nenumatytų aplinkybių – nesusirinkus minimaliam keliautojų kiekiui ar sodybų savininkams atšaukus registraciją ar dėl kitų nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju avansinis mokėjimas, ir, jei buvo atliktas pilnas mokėjimas, bus grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
  • Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
 2. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Pirkėją informuodamas el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.
  • Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
  • Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (Trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  • Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.